Công khai thông tin về nhà ở hình thành trong trương lai Dự án Vinh Heritage

Đăng ngày 23/02/2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA LIÊN DANH NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU QUÂN ĐỘI & CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRÀNG AN

V/v Công khai thông tin về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện dưa vào kinh doanh dự án ( Đợt 2 )

0001 scaled 0002 scaled 0003 scaled 0004 scaled 0005 scaled