Thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh của dự án Vinh Heritage

Đăng ngày 07/12/2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA LIÊN DANH NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU QUÂN ĐỘI & CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRÀNG AN

V/v Công khai thông tin về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện dưa vào kinh doanh dự án

vh quyet dinh cong khai thong tin 01

vh quyet dinh cong khai thong tin 02

vh quyet dinh cong khai thong tin 03

vh quyet dinh cong khai thong tin 04